نماز جمعه

Tarih:
12.06.2015
Hatip:
Hamburg İslam Merkezi Başkanı Ayetullah Ramazani

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
Hamd
Alemlerin Yüce Rabbi olan Allah’a olsun. Bizi doğru yola hidayet eden
odur. Eğer O’nun hidayeti
olmasaydı doğru yola gelmiyecektik. Ona iman ediyoruz. Ona
güveniyoruz, Ona tevekkül ediyoruz, Ona ibadet ediyor ve Ondan
yardım ve medet talebinde bulunuyoruz. Salatve selam ise
kalblerimizin mahbubu, nefislerimizin  munisi, günahlarımızın şefaatçısı ve hastalıklarımızın tabibi sevgili Peygamberimiz
Hatemul Enbiya,  Rahmetenlilalemin Hz.
Muhammed Mustafa ile risaletinin ve ilminin varisi ve
sünnetinin muhafızı olan
mutahhar Ehl-i Beyti ile   mucadele ve dava
arakadaşlarından seçkin Ashabının üzerine olsun. Allah’ın rahmeti ve
bereketi ise tüm müslümanların ve bilhassa
burada hazır bulunan muhterem bacılar ve
değerli kardeşlerin üzerine olsun

Bunun 
en bariz örneği Ahzab  suresinin
35 ayeti kerimesidir. Sekiz önemli  sıfat
ve  yükümlülükte  kadın ve erkek eşit  nitelenmiştir.  Ayeti kerimede  şöyle 
denilmektedir:  “Müslüman
erkekler ve müslüman  kadınlar,mümin erkekler
ve  mümin 
kadınlar, sürekli iyi amel 
işleyen erkekler ve  iyi  amel 
işleyen kadınlar, doğru  konuşan
erkekler ve doğru  konuşan  kadınlar,sabreden erkekler ve  sabreden kadınlar, mutevazi erkekler ve  mutevazi 
kadınlar,sadaka veren erkekler ve 
sadaka  veren  kadınlar, oruç tutan erkekler ve  oruç 
tutan kadınlar, iffetlerini 
koruyan erkekler ve iffetlerini 
koruyan kadınlar.  Allahı  çok anan erkekler, Allah’ı  çok anan kadınlar için, Allah mağfiret ve
büyük bir  mükafat  hazırlamıştır.” Haya  ve  iffet  konusunda da 
kadın ve erkeğe  eşit  yaklaşmaktadır. Nitekim  Nur 
suresi  30.31 ayeti  kerimelerde 
Yüce  Rabbimiz  şöyle 
buyurmaktadır  “Mümin
erkeklere söyle: Bakışlarını kontrol etsınler ve  mahrem 
yerlerinı  korusunlar. Bu
kendileri  için  daha 
temiz bır  davranıştır. Allah  onların yaptıklarından   haberdardır. Mümin  kadınlara da 
söyle bakışlarının kontrol etsinler ve 
mahrem yerlerini  korusunlar”
Toplumsal ve  siyasi katılım ve  rol 
konusunda da musavi telakki edilmişlerdir. 

Tevbe 71 
ayeti  kerimede şöyle  deniliyor: 
“Mümin erkekler ve 
mümin  kadınlar, birbirlerinin
velileridirler birbirlerine  karşı  yetki sahibidirler iyiliği emreder ve  kötülükten sakındırırlar. Namazı dost
doğru  kılarlar, zekatı verirler  Allaha ve 
Resulüne  itaat  ederler. İşte 
bunlara  Allah  merhamet edecektir. Allah  üstündür ve 
hikmet sahibidir.” Kadınların ailevi, ahlaki ve ameli  salih 
konusundaki görevleri ve  bu  hususlarda 
Peygamber  ile  biatleşmeleri 
konusunda da  Yüce  Allah Mümtehine  suresi 
12. Ayeti kerimede  şöyle  buyurmaktadır:   “Ey Peygamber! Mümin kadınlar,
Allah’a  hiç bir  şeyi ortak 
koşmamak, hırsızlık  yapmamak,
zine etmemek, çocuklarını  öldürmemek,
zinadan oluşan çocukları yalan olarak kocalarına  isnat etmemek ve  iyi  işlerde
sana  karşı  gelmemek üzere seninle biat etmek için
gelirlerse, onların  biatlerini al
ve  onlara Allaht’an bağışlanma  dile. Kuşkusuz  Allah 
çok  bağışlayandır”

Ferdi ve  toplumsal  görevlerini 
Allah!ın istediği  şekilde  yani 
salih amel  şeklinde  yerine 
getiren erkek ve  kadınlar  mükafatlarını alacaklardır.  Nitekim 
Ali  İmran  suresi 195 ayeti  kerimede 
Yüce  Allah  şöyle buyurmaktadır. “Rableri onların
dualarını kabul  buyurdu ve  şöyle dedi: Şüphesiz ben içinizden erkek  olsun kadın olsun, amel eden  hiç 
kimsenin çabasını  boşa  çıkarmam bazılarınız bazılarınızdandır.
Hicret eden, yurtlarından çıkarılan, benim yolumda eziyete   maruz 
kalan, savaşan ve  öldürülen
kimselerin kesin  olarak kötülüklerini
gidereceiğm ve onları  altından ırmaklar
akan bahçeler  yerleştirceğim.

Kadın erkek  her  ikisi de tekamul ve  rüşdlerini tamamlamak  için doğru 
yola  davet edilmekteler.
Konuyla  ilgili  olarak fatiha 5. Yasin 36 Bakara  61. 142. 212. Meryem 36  ayetlerini 
mülahaza etmek lazım. Bazı 
ayetlerde  ise kadın  ile  erkeğin 
bir diğerinin  mukemmili  olduğu 
çok  güzel bir  mesel 
ile  byan edilmiştir. Bakara  187. Ayeti 
kerimede  şöyle  denilmiştir. “Onlar  size elbisedir ve sizlerde onlara elbisesiniz”  Kur’an 
şeytanı  kadının ve erkeğin  ortak 
düşmanı  ikisini de aldatmaya  çalışan ve 
vesveselendiren   olarak  tanımlamaktadır.    Konuyla 
ilgili  olarak  şu 
ayetlere  başvurabilirsiniz.   Yusuf 5. Yasin 60. Bakara  34.35. Araf 19.22 Taha  117.121.  
Kur’an  insanlık  için 
iyi  örnek  kişiliklerden bahsederken  hem 
kadın ve  hem  erkek 
örnek şahsiyetlerden sözediyor. 
Aynı  şekilde  kötü 
erkek ve  kadınlardan  bir  çok örneğı 
insanalara  hatırlatmaktadır.
Kötü  kadınlar  için örnek 
olarak  iki salih  insan ve 
peygamberin  eşleri  olan  
Lut a.s peygamberin  hanımı  ile 
Nuhun a.s hanımını  örnek  vermektedir. 
Bu  ikisi eşlerinin davalarına
ve  inancına yani  hak yola 
hidayet  çizgisine   hiyanet ettiler  ve 
Peygamber  olmalarına rağmen  eşlerine 
gelen azabı önleyemediler. İkisi de 
kafirler  zümresiyle   birlikte 
ateşi  boyladılar. Mümin
kadınlar  için  örnek 
bir    kişilk olarak  Allah  
Fıravunun eşi   Asiyeden bahsetmektedir.  O  şöyle
demişti:” Ey Rabbim   bana  nezdinde 
cennetde  bir ev  yap. Beni 
Fıravundan ve  yaptıklarından   ve 
zalimler  toplumundan  kurtar.” 
Bir  diğer   örnek 
kadında  Hazretı  Meryem aleyha selamdır.  Onun 
hakkında Kur’anda  bir  sure  mevcut  bulunmaktadır. Meryemin  ismi 
Kur’anı Kerimde  35  yerde geçmektedir. Meryem  hakkında 
onlarca  ayet  verdır. 
Tahrim  Surei  9.12 
ayetlere  bakınız.  Bütün 
bu ayetlerden  şu   sonuca 
varıyoruz: Kur’an  insani  konum ve makam itibariyla kadın ve erkek  arasında bir  
fark  gözetmemekte ve  ikisine eşit 
yaklaşmaktadır.  Her  kes 
kendi  istidat ve  yetenekleri 
nisbetinde  hidayet  yolunda 
adım atmalı,  amel, salih
işlemeli. Kendisine ve  insanlığa  faydalı 
bir  insan olmak  için telaş ve 
çaba  göstererek  hedeflenen 
tekamulü ile  dünya  ve   ahiret saadetini   yakalamalı. Bu yolda da  her 
kes   İslamın nurani  ameli ve 
ilmi  öğretileri ve  ahkamından 
yararlanmaya  çalışmalıdır.
Bu  tabiki  itibari veya görev  dağılımı 
konusunda da kadın ve erkeğin aynı   ve 
musavi  olduğu anlamına  gelmez. 
Kadın ve  erkek  ruhi ve 
fiziki  yapıları ve  yaşam  
şartlarına  uygun   bir 
takım  görev ve  sormluluklarla  mükellef 
kılınmışlardır. Yeri  gelince  bu durmu 
detaylı  bir  şekilde   
açıklamaya   çalıçacağız

 

Bir yanıt yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment