Cami imamlığının önemi

Hamburg İslam Merkezi imam ve başkanlarının bu merkezin tarihinin şekillenmesinde ifa ettikleri rol oldukça büyük bir önem arzetmektedir. Dolayısıyla, bu merkezde görev yapan imamları da İmam Ali Camisi tarihinin önemli bir parçası olarak görmeliyiz. İmamlığın haiz olduğu önemi İslam kültürünin derinliğinde aramak gerek. Cuma ve cemaat imamlığı, İslam fıkhı ve öğretilerinde oldukça değerli bir makamdır. Başta camii cemaatı olmak üzere müslümanlar, ifa ettiği önemli, role binaen imama büyük bir saygı ve ilgi göstermekteler.

Namazı kıldıran imamın adil ve takva ehl-i olması bir ön şarttır. Bunun yanında İmamın Kur’an bilgisi, fıkıh bilgisi ve güzel bir kıraate ve hatta güzel bir sese de sahip olması önem arzetmektedir. İmamın adaleti konusunda namaz kılanlar kuşku duymamalıdırlar. Hamburg İslam Merkezi İmamının, Cemaat imamlığının yanı sıra, müslüman topluma ve İslama ilgi duyan gayrı müslimlere İslamı anlıyabilecekleri dil ve mantık ile ana kaynaklarından her türlü ifrat ve tafritten uzak mutedil bir ton ile bulunduğu coğrafyanın idrakine mutabik bir şekilde anlatması gerek.

Camii sadece ibadet yeri olmadığı gibi, İmamın da görevi sadece namaz kıldırmaktan ibaret değildir. İmam sorumlu olduğu islami toplumun, dini, kültürel, ahlaki, ailevi ve hukuki sorunlarının halline katkı sağlamakla yükümlüdür. Avrupada bir imam hem aileler arası sorunların hallinde hakim rolü, hem yeni neslin ve gençliğin eğitimine ve terbiyesine sağladığı katkıdan dolayı bir muallim ve eğitimcidir. Cezaevlerinde ve hastahanelerde ki insanlara sunduğu irşadi ve psikolojik hizmete binaen bir psıkolojik danışman rolü ifa etmektedir. Dinler ve kültürler arası diyalogda ifa ettiği role binaen kültürler ve dinler arası bir aktör, toplum güvenliğine sağladığı katkı ve cemaatini radikal ve fanatik eğilimlerden uzak tutmakla toplumsal güvenliği sağladığı katkıdan dolayı önemli bir güvenlik unsurudur. Bu gerçeği Alman yetkilileri iz’an etmekte ve İmam hakkında bir tanım yapmak isterlerken, kendi meslek şablonlarından hiç birine sığdıramamaktalar. Hakikatten Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde İmamın görev tarifi yapılırken, bu tarif bir kaç mesleği kapsamına almaktadır.

Hamburg İslam Merkezinde İmam olarak görev yapmış olanlar, sürekli olarak ilmi şahsiyetleri açısından mümtaz bir konumda olan kimesler olmuşlardır. Bu ilmi şahsiyetlerin hizmetine bianendir ki Hamburg İslam Merkezi Avrupa genelinde yüksek bir isim ve şöhrete sahip bulunmaktadır. Hamburg İslam Merkezi imamının bir diğer özelliği ise Şianın yüksek dini merciliği tarafından tayin edilmiş olmasıdır.

Merkezin İmamları

Mevcut yönetim
Hüccetül İslam Dr. Muhammed Hadi Müfettih
Önceki Yöneticilerimiz:
Hüccetulislam Muhakiki 1955-1965
Ayatullah Dr. Beheşti 1965-1970
Hüccetulislam Şebüsteri 1970-1978
Hüccetulislam Hatemi 1978-1980
Hüccetülislam Muhammed Mogadam 1980-1992
Hüccetülislam Ensari 1992-1998
Hüccetülislam Hüseyini Nasab 1999-2003
Ayetullah Seyyid Abbas Hüseyini Kaimmekami 2004-2009
Ayetullah Rıza Ramazani 2009-2018

Hüccetül İslam Dr. Muhammed Hadi Müfettih

Hamburg İslam Merkezinin hali hazırdaki Başkanı Muhammed Hadi Müfettih 1967 senesinde Kumda dünyaya gelmiştir. İlköğretimine 1973 senesinde Tahranda başladı. 1985 senesinde fizik. Matematik dalinda lise diplomasını aldı. 12 yaşındayken büyük bir ilim adamı olan ve üniversiteler ile dini medreseler arasındaki koordinasyon ve yakınlaşmanın sağlanmasında önemli bir rol ifa eden babası Ayetullah Dr. Muhammed Müfettihi kaybetti. Şehit Dr. Müfettih fanatik terörizmin on binlerce kurbanlarından biriydi. O büyük toplumsal ve ilmi bir şahsiyet idi. Babası din alimi, düşünür ve aynı zamanda Tahran Üniversitesi öğretim üyesiydi. Dr. Muhammed Müfettih sürekli olarak dini fanatizme ve aşırılığa karşı ilmi mücadeleye kalkışmış ve bu yolda fanatik dini bir grup tarafından şehit edilmiştir.
Tahsil ve Tedris
I983-84 senesinde Tahran Üniversitesi, Teknik Fakültesi, Elektirik ve Elektronik Mühendisliği dalinda yüksek tahsiline başlayan Dr. Muhammed Hadi Müfettih 1990 senesinde Tahran Üniversitesi elektronik mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1994-97 yılları arasında Kum Dini ilimler üniversitesinde Kur ’ani ilimler alanında uzman olan Allame Seyyid Murtea askeri ve Ayetulolah Muhammed hadi marifet gibi ustadalar nezdinde Kur’an ilimleri alanında yüksek lisans eğitimini yaptı. 2004-2008 yılları arasında Kum Temel Dini İlimler Üniversitesinde Kur’ani ilimler ve hadis alanında doktora yaptı. Doktora tezinin konusu “Kur’an ve Sünnet Açısından İktidar Nazariyesi” Dr. Müfettihin doktora tezi on yedinci uluslararası Kur’an Fuarında, Kur’an ilimleri alanında yazılmış en güzel doktora tezi ünvanını kazanmış oldu. Huccetü’l İslam Dr. Müfettih orta ve yükseköğrenimine paralel olarak Tahrandaki dini ilimler medresesinde, fıkıh, felsefe ve usul ilmi alanında Ayetullah Rezi Şirazi, Seyyid Ali Haşim Gulpayegani, Seyyid Hasan Mustefevi, Seyyid Huseyn Mustefevi ve Dr. Ebul Kasım Gurci gibi büyük müderrislerden dersler aldı.
Daha sonraları ilim ve fıkıh kenti olan Kum kentine yerleşen Dr. Müfettih, Kum dini ilimler medresesininin yüksek düzeydeki derslerine katılıp, Ayetullah Seyyid Ali Muhakkık Damad, Allame Hasan Zade Amuli, Hasan Kadiri, İ’timadi, Rıza Ustadi, Ali Muhammedi Khorasani gibi ustadlardan ders aldı. Tahranda iki senelik ikametinde Ayetullahu’l Uzma Khamene-i ve Hacı Ağa Mucteba Tehrani’nin derslerine katıldı. Tekrar Kum kentine döndüğünde, Ayetullahu’l Uzma Fazıl Lenkerani, Ayetullahu’l Uzma Şubeyriyi Zencani, Ayetullah Cevvadiyi Amuli, Ayetullahu’l Uzma Wahid Khorasani ve Ayetullah Müminiyi Kumi’nin derslerine katıldı.
Hüccetül İslam Dr. Müfettih 2003 yılından bu yana kum Dini İlimler Havzasında farklı düzeylerde tedrisat vermektedir. 2008 yılında Kum dini ilimler üniversitesi Kur’an ilimleri ve hadis bölümü ilmi kurulunun üyeliğine seçildi. 2015 Şubatından itibaren Doçent olarak Kum Temel Dini İlimler Üniversitesi, Dinler Üniversitesi, Kur’an ve Hadis Üniversitesi, İmam Humeyni Yüksek Medresesi, Tefsir Yüksek Medresesi, Kur’anı Kerim ilimleri ve Maarifi üniversitesi ve Öğretmenler Enstitüsünde, lisans, yüksek lisans ve deoktora düzeyinde dersler vermeye başladı. Birçok yüksek Lisans ve doktora tezine kılavuzluk yapmaya devam etmektedir.
Araştırmalar ve Te’lif
Dr. Müfettih’in birçok araştırma ve telifatı bulunmaktadır. Bu cümleden üç önemli kitabı basılmış ve elde mevcut bulunmaktadır: “Kur’an ve Sünnet Açısından İktidar Nazariyesi” Bu eser 2008 senesinde yılın kıtabı olarak seçildi. 2011 senesinde “Kur’anın Tahrifine Yönelik Teorilere Reddiye” niteliğinde bir kitap ele aldı. Bu kitap yayınlanmıştır. 2016 senesinde ise “ Şarkıyatçılık mı İslam Karşıtlığı mı? “ adlı kitabını kaleme aldı.
Bu çalışmalara paralel olarak Dr. Müfettih ülke içi ve ülke dışı birçok uluslararası ilmi konferanslara katılıp makaleler sundu ve bir çok ilmi ve akademik dergilerde yazıları yayınlanmış oldu. Bu cümleden: “Resululllah’ın Siretinden Kanuna Dayalı Hakimiyetten Bir Görüntü” (2010). “Gazali Açısından Kur’an’ın Dili” (2010). “ Kur’an ve Nehcü’l Belağe Açısından Hükümetin Müdahele Sınırları Ve Hakimiyetin Hakkı” (2011). “Ehl-i Sünnet ve Şia nezdinde Akli Delilin Yeri” (2013). “Haccın Ahkâmı ile İlgili Ayetlere Uygulamalı Bir Yaklaşım” (2014) “Büyük Gelişmelere Ortam Hazırlayan Müdürlerin Yaşantısı” (2014) “Özel Yaşam Alanı, Toplumsal Ahlak Sahası” (2014) “ Ahzab Suresi 33. İle Nısa Suresı 24. Ayetlerine İstinaden Müfessirlerin Kadının Toplumsal Faaliyetleri Hakkındaki Görüşleri.” (2015) “ Sanatçının Özel ve Tüzel Kişiliklerin Özel Hayatına Nispeten Özgürlük Alanı” (2015) “Akhund Khorasani Ve İmam Khumeyninin Mustedrekü’l Vesail Rivayetleri İle İlgili Değerlendirmelerinin Araştırılması” (2015) “Kur’an Ve Sünnet Açısından Eleştiri Hakkı” (2015). “İmamet İle İlgili Ayetlerin Şii Ve Sunni Yorumlarının Tahlili Ve Uygulamalı Karşılaştırması” (2016). “Elest Sözleşmesi Ve Misaq Ayeti İle İlgili Müfessirlerin Görüşlerine Yönelik Bir Kritik” (2016). “ Kur’anın Zamanın Edebiyatından İktibas Yaptığına Dair Teorinin Kritiği” (2016). “ Hazreti Ali (a.s)’ın Yaşam Tarzının Toplumsal İnsicamdaki Yeri”. (2016). “ Ehl-i Kitap kadınlarıyla Evlenmenin Helallığı ile İlgili bir Yorum” (2017)
Uluslar Arası İlmi ve Akademik Toplantılara Katılma
Hüccetül İslam Dr. Müfettih Birçok uluslararası ilmi toplantılara katılarak sunumlarda bulunmuştur. Bu cümleden: “ Merhum Abdu’l A’la Sebzevari’nin Fıkıhtaki Yenilikleri” (2010) Kum- İran. “Kur’an Açısından Medine-i Fazıla” (2012, İsfahan-İran). “ Toplum Sağlığı İle İlgili Kur’ani Kriterler” (2016. Kum -İran). “ Dini Hükumette Yasama (Dayanaklar, Hedefler ve Alan). (016. Tahran-İran). “ Wahid Behbehani’nin Görüşüne Göre Kjitabın Zahirinin Hüccet Oluşu” (2015. Kerbela- Irak). “ Hükumet Populizmi ile Ahlak ve siyaset Arası İlişki, Bir Karşılaştırma. (Polonya, Wroocloaw 2014). “ İslami Meşruiyet.” (Wroclaw- Plonya 2015) “Makyevalizm ve Kur’an arasında Ali’nin Savaş ve Barış Stratejisi” (Wroclaw- Polonya 2017)
İlmi ve İdari Görevleri
Hücctetü’l İslam Dr. Müfettih İlmi ve akademik çalışamalarının yanı sıra, icrai ve idari sorumluluklarda yüklenmiştir. Bu cümleden 1993-97 yılları arasında İslami ilimlerin Bilgisayar araştırma merkezinin başkan yardımcısı olarak çalıştı. 1997-98 yılları arasında ülke genelinde yayın yapan Maarif radyosunu kurup başkanlığını yaptı. 1998-99 yılları arasında İran İslam Cumhuriyeti Radyo ve Televizyonun Maarif Siyatlerini Belirleyen Yüksek Konseyin Genel Sekeretliği. 1998-2005 yılları arasında, Radyo ve Televizyonun İslami araştırmalar merkezinin İslami Ekonomi Konseyi Başkanlığı. 2005-2008 yılları arasında Kum Üniversitesi Kur’an ilimleri ve Hadis Bölüm Başkanlığı. 2009-2012 yılları arasındaysa Hemedan Eyaleti Açık İslami Üniversitesi Yönetim Kurul üyeliği. 2010-2016. 2015-2018 yılları arasında İlim ve Teknik Bakanının Kum Üniversitesindeki İslami Teşekküllerdeki Temsilcisi. 2016-2018 Kum Dini İlimler havzasının Yüksek tefsir Konseyi Başkan Yardımcılığı.
Hüccetül islam Dr. Muhammed Hadi Müfettih 2018 yılı Agustos ayından itibaren Yüksek Dini Merciliğin temsilcisi olarak Hamburg islam Merkezi Başkanlığına atanmış bulunmaktadır. Bu önemli ve hassas görevinde kendisi için Allah’tan yardım ve başarı temenni ediyoruz.

Hüccetül İslam Muhammed Muhakiki

1910’da Lahyan’da doğdu. Kemalül Mülk ve Darul Fünun gibi tanınmış okullarda öğrenim gördü. Marvi yüksekokulunda Arap dili ve edebiyatı dersleri alırken diğer taraftan Fransızca ve Rusça öğrendi. İlahiyat eğitimini Meşhed’de aldı. Burada matematik öğretmenliği yaptı. Kum’da eğitimine devam ederken ilahiyat öğrencilerine fizik, astronomi ve diğer fen bilimleri dersleri verdi. 4 yıl Yezd’de imamlık yaptı, daha sonra Ayetullah Burucerdi tarafından 1955’de Hamburg’a gönderildi. Sonraki 10 yıl boyunca arkadaşlarıyla beraber İmam Ali Camiini kurdular ve İslam Merkezinin ilk faaliyetleri böylece başlamış oldu. Ayetullah Burucerdi’nin ölümünden sonra Kum’a tekrar döndü ve ilahiyat fakültesinde ders vermeye başladı. 1969 yılında 59 yaşında vefat etti.

Ayetullah Dr. Seyyid Muhammed Hüseyin Beheşti

1929’da İsfahan’da doğdu. Ayetullah Burucerdi ve İmam Humeyni gibi isimlerden ders aldı. 1948’de Tahran üniversitesinden İslami İlimler dalında doktora aldı ve kendini meşhur âlim Allame Tabatabai’nin felsefe derslerine adadı. 1954’de bazı arkadaşlarıyla birlikte ‘Din ve Bilim’ okulunu ve ‘öğretmen ve öğrenciler için İslam Merkezi’ni kurdu. İran’da 1962/63 yıllarında baş gösteren direniş hareketinin başından itibaren aktif olarak direnişe katıldı. 1963 kışında Şah rejiminin baskıları sonucu Kum’u terk etti ve kendini Tahran’da okul kitaplarının revize edilmesi işine adadı. 1965’de İslam merkezinin yönetimine getirildi. 5 yıl boyunca İZH’yi değişik mezhep ve kültürden olan Müslümanların buluşma noktası haline getirdi ve ‘İslam hakkında bilgilenmek isteyenler için soru sorma saati’ gibi birçok faaliyete imza attı. Avrupa’daki Müslüman öğrencilerin örgütlenmesinde hayati bir rol oynadı. 1970’de İran’a döndü, bundan sonra çeşitli suçlamalarla birçok defa şah rejimince hapsedildi. 1978’de Fransa’da sürgünde olan İmam Humeyni tarafından devrim komitesine atandı. Şubat 79’da gerçekleşen İslam devriminden sonra İmam Humeyni ile beraber İslami Cumhuriyet partisinin eş başkanı oldu. Bir uzman olarak yeni anayasanın hazırlanmasına katkıda bulundu. Haziran 1981’de 72 arkadaşıyla birlikte bombalı bir saldırıda şehit olduğunda meclis başkanlığı görevini yürütüyordu.

Hüccetül İslam Muhammed Müctehid Şebüsteri

1936’da Şebüster’de dünyaya geldi. 14 yaşında Kum’da ilahiyat eğitimine başladı. Eğitimi esnasında ilk İslami dergi olan ‘Mektebi İslami’de makaleler yazdı. 1969’da A. Beheşti tarafından Hamburg’a davet edildi ve 70’de merkezin idaresini devraldı. Görevi boyunca kültürel ve bilimsel konulara önem verdi. Almanya’da yetişen Müslüman çocuklara yönelik çalışmalar yaptı. Diğer din mensuplarıyla diyaloga geçti. 78’de İran’a döndü, 80’de parlamentoya seçildi. 85 yılında Tahran Üniversitesi İslam Felsefesi kürsüsüne getirildi. Hala birgrup uzmanla birlikte ‘Büyük İslam Ansiklopedisi’ projesini yürütmektedir. Bilimsel ve dini çevrelerce dünya çapında bir üne sahip olup, sık sık uluslar arası sempozyumlara davet edilmektedir.

Hüccetül İslam Seyyid Muhammed Hatemi

1943’de Ardekan’da doğdu. Eğitimine 1961’de Kum’da başladı. İsfahan Üniversitesinde felsefe eğitim bilimleri okudu. Daha sonra eğitimine Kum’da din felsefesi ve yüksek ilahiyat ile devam etti. İran’daki öğrenci hareketleri süresince aktif oldu. A.Beheşti’nin tavsiyesi üzerine Hamburg’a geldi. İmam Humeyni’nin Fransa’ya sürgününden sonra İZH Şah rejimi karşıtları açısından büyük önem kazandı. 1980’de İran’a dönerek İran’ın en önemli günlük gazetelerinden olan ‘Keyhan’ın şef redaktörlüğünü yürüttü. 4 yıl sonra Kültür Bakanı oldu ve kültür devrimini de o yürüttü. 10 yıl kadar görev yaptıktan sonra bu görevden istifa etti. Birkaç yıl İran ulusal kütüphanesi ve kütüphaneler birliği başkanlığını yaptı. Aynı zamanda cumhurbaşkanlığı danışmanlığı yaptı. 1997’de de Cumhurbaşkanı seçildi.

Hüccetül İslam Muhammed Moghadam

1951’de Kum’da doğdu eğitimine orada başladı. Uzmanlığını İslam hukuku ve felsefesi alanında tamamladı. 1978’de yaptığı politik bir konuşma nedeniyle hapsedildi. 1980’de İZH yönetimini devraldı. Görev süresince Almanca yayımlanan ‘Fecr’ dergisi ve çocuklara yönelik ‘Selam’ dergisini hayata geçirdi. Bunların yanında Müslüman olmayanları İslam hakkında bilgilendirmek amacıyla ‘Avrupa’da İslam’ın yankısı’ ve benzeri birçok seri broşür yayımladı. Diğer İslam merkezleriyle ve diğer din mensuplarıyla diyalog ve müşavere etmeye önem verdi. Bilimsel ve kültürel uluslar arası seminerler düzenledi. Ayrıca döneminde öğrenciler için eğitim seminerleri verildi. 1992 yazında İran’a döndü. Halen Tahran Üniversitesinde ders vermektedir.

Hüccetül İslam Muhammed Bakır Ensari

1946 yılında Mahlat’da doğdu. 21 yaşında Arapçadan Farsçaya ilk kitap tercümesini yaptı. 1981’de Kum’da hukuk ve felsefe odaklı yüksek ilahiyat bölümünü bitirdi. 1971-76 yılları arasında A. Beheşti liderliğinde oluşturulan 3 lü çalışma grubuyla Kur’an tefsiri çalışması ile batı felsefesi ve İslam konularında çalışmalara katıldı. Bu dönemde yine bir tercüme çalışması olan ‘farklı Hıristiyan ekolleri’ adlı çalışmaya imza attı. 1971’de kum kentinde ‘Uluslar arası İslami İlişkiler Bürosu’nu kurdu ve diğer İslam enstitüleriyle irtibata geçti. İslam devriminden sonra birçok hayır işinde görev aldı. 1982-92 yılları arasında ‘İslam’ı Yayma Organizasyonu’nun temsilciliğini yaptı. Aynı zamanda İngilizce yayımlanan ‘Tahran Times’ gazetesinin başyazarlığını yaptı. 1992-98 arasında İZH yöneticiliğini yürüttü. İran’a döndüğünden bu yana uluslar arası ilişkiler alanında çalışmalar yürütmektedir.

Hüccetül İslam Seyyid Rıza Hüseyini Nasab

İran’ın Yezd bölgesinde 1960 yılında doğdu. 16 yaşında Kum ilahiyat yüksek okuluna devam etti. Bu yıllar Şah rejiminin baskısı altında, önemli kararlar verme zamanıydı. Daha sonra klasik disiplinlerden; mantık, hukuk, felsefe, skolastik teoloji, hadis, ve astronomi okudu. İslam ilimleri dalında doktorasını tamamladı. Kum’da mantık, hukuk ve felsefe dersleri verdi. Kanada’lı Müslümanların daveti üzerine Toronto’da 4 yıl boyunca İslam Merkezi idaresini yürüttü. Buradaki ikameti sırasında 4 önemli enstitü kurdu. Bunlar: ‘Vel Asr İslam Merkezi, Toronto’ ; Kuzey Amerika Ehli Beyt Kongresi’; Ehli Beytİslam Merkezi, Ottawa’ ve ‘İmam Rıza İlahiyat Okulu, Ottawa’ dır. Bunun yanında İngilizce ‘Doğru Yol’ ve Farsça ‘Neyestan’ adlı dergileri çıkarttı. İran’a döndükten sonra Avrupa ve Amerika İslam Kültür işleri başkanlığına getirildi. Görevleri arasında İran’ın Avrupa ve Amerika’da bulunan 20 kültür ataşesinin koordinasyonu da vardır. Ocak 1999’dan 2003’ün sonuna kadar İZH yönetimini üstlenmiş ve görevi boyunca kendini kültürel faaliyetlere adamıştır.

Ayetullah Seyyid Abbas Hüseyini Kaimmekami

Tahran’da doğmuştur. Ailesi İmam Zeynel Abidin’in 34. kuşaktan torunlarıdır. Erken yaşlarda başladığı eğitimine paralel olarak Tahran İlahiyat yüksek okuluna devam etti ve orada tanınmış âlimlerden ders aldı. Kum kentine taşındı, burada Ayetullah Cevad Tebrizi, A. Mirza Meseb, A. Vahid Horasani, A. Seyyid Muhammed Ruhani, A. Seyyid Kazım Hayıri, A. Hasanzade Amuli, A. Sanei, Ensari Ayetullah Şirazi ve A. Seyyid Rıza Sadr gibi büyük bilginlerden ders aldı.
Ayetullah Kaimmekami, Tahran’ın değişik üniversitelerinde İslam felsefesi, tasavvuf, İslam hukuku, İslam dünya görüşü ve siyaset konularında dersler verdi. Bu konularda ayrıca yayımlanmış birçok eseri vardır. 2004 yılının başında Hamburg İslam Merkezinin başına geçti. Bu tarihten itibaren Avrupa’daki diğer din, kültür ve sosyo-politik gruplarla diyaloga büyük önem verdi.

Ayetullah Rıza Ramazani

Ayetullah Rıza Ramazani 1963 senesinde İranın kuzeyinde, hazar denizi sahilinde bulunan Reşt şehrinde dindar bir ailede hayata gözlerini açtı. Ramazani 1979 senesinden bu yana resmi eğitimin yanı sıra dini medrese tahsilini de 1981 senesine kadar gayrı resmi bir şekilde sürdürüyordu. Ayetullah Ramazanı 1981 yılında resmen Reşt şehirinde bulunan dini ilimler medresesine kayıt yaparak şehirin önemli din alimleri yanında bir kaç sene hazırlık tahsili yaptıktan sonra, tahsilini devam ettirmek için 1984 senesinde mukaddes Meşhed şehrine yerleşerek buradaki ilmi merkezlerde üst düzey tahsiline, meşhur ilim erbabı olan Ayetullah Sebzevari, Salihi, Saidi ve Rızazade’nin yanında devam etti. Bir süre de Büyük filozof ve arif Seyyid Celaleddin Aştiyaninin hikmet ve felsefe derslerine katıldı.
Dini tahsile olan aşırı ilgisinden dolayı Ayetullah Ramazani üst düzey tahsilini ve ictihad dönemini tamamlamak üzere 1989 senesinde ilim ve ictihad şehiri olan Kum kentine göç etti.
Bu şehirde Taklid mercilerinden Ayetullah el-Uzma Lenkerani, Wahidi, Horasani, Mekarımı Şirazi, Cafer Subhani,Büyük Taklid Mercii Ayetullah Behcet Fomeni ve Ayetullah Meddediyi Horasani büyük alimlerin yanında 14 sene fıkıh. Usul-ül fıkıh ve kelam tahsili yaptı. Ayetulah Ramazani Kur’an ilimleri, ahlak, felsefe ve irfana olan ilgi ve alakasından dolayı 14 sene süreyle bu ilimleri Büyük alimlerden Ayetullah Cevvadiyi Amuli, Allame Hasan Zadei Amuli, Ayetullah Ensariyi Şirazi, Ayetullah Askeri Gilani, Ayetullah Marifet ve Dr. Ahmed Beheştinin yanında okudu.
Ustad Ramazani, imtihanlarını verip ilmi tezlerini sunduktan sonra 1. düzeyden 4. düzey ki doktora sayılmaktadır, bütün diplomalarını aldı. 2005 senesinde ictihad imtihanına katılıp yüksek bir notla imtihanı kazanmış oldu. Geleneksel medrese tahsilinin yanı sıra üniversite tahsiline de doktora seviyesine kadar devam edip doktorasını almış oldu.
İlmi konulardaki yeteneğinden dolayı Ustad Ramazani tahsilinin ilk yıllarında dini-ilahi ilimlerin neşri ve tedrisiyle meşgul oldu ve Kum, Meşhed, Reşt ve Kerec şehirlerindeki dini medreselerde arap edebiyatı, mantık, felsefe, kelam, irfan, ahlak, tefsir fıkıh ve fıkıh metodolojisi derslerini farklı düzeylerde okuttu. Ayetullah Ramazani 1989 senesinden itibaren dini medreselerde müderrislik yapmanın yanı sıra, farklı üniversitelerde ahlak, hadis ilimleri, farsça edebi ve irfani metinler, İslam Tarihi, İslam Kelamı, Yeni kelam, Fıkıh Metodolojisi, tefsir ve fıkıh dersleri okuttu.
İlmi tedrisatın yanı sıra Ustad Ramazani Bir çok çeşit ilmi ve kültürel faaliyetlerini sürdürmektedir bu cümleden; Din ve Ahlak Muesesesi adı altında ahlak alanındaki ilk araştırma merkezini 2000 yılında kurmak. Kur’anı Kerim ansiklopedisi kelam ve felsefe araştırma grubuna üyelik, Bir çok çeşit radyo televizyon programlarında islami ilimler uzmanı olarak görev yapmak, medreselerin seçkin kitaplarını değerlendirme, medresede ve üniversitelerde bitirme tezlerini yazan talebelere ve üğrencilere farklı aşamalarda klavuz ve danışman hoca olarak yardımda bulunmak, 2002 yılından bu yana islami düşünce ve kültür araştırma merkezinin üyesi olarak faaliyet göstermek.
Ustad Kur’ani ilimler, fıkıh, irfan, hadis, ahlak, hukuk sosyal, tarihi ve kültürel alanlarda onlarca kitap ve çok sayıda makale kaleme almıştır. Bu kitaplardan bazıları şunlardır: İnsan Cinsine Bir Bakış, Kur’an ve İrfan Bakış Açısından Allah’ın İsimleri, Dini Ahlakta İlişkiler, Aşura hareketi Işığında Dine Gelen Zararları Tanıma, İlim Öğrenmek ve Marifet, Aşura Hareketinde Dindarlık ve Dini İnanç, Esma-ul Husna Arapça, Ahlak ve İrfan, Günahları Tanıma Külliyatına bir değerlendirme, Aşura Hareketinde Dini Kültür, Kur’an araştırmalarıyla ilgili bir kaç makale, Arifçesine bir dizi makale, Cuma Ayini Bir dizi makale, Kadınlara Yönelk Ayrımcılığın Kaldırılması Konvansiyonuna Bir Bakış, Yaşam Tomurcuğu ve Genç Yaşam, İslahatçılık ve Aşuranın Islahatı, Cuma Çağrısı İranın İkinci Büyük şehiri olan Kerec şehrirnde irad edilen Cuma hutbelerinden oluşan mecmua, Allame Tabatabainin Ahlaki Görüşleri, Ailenin Ahlaki ve Hukuki Düzeni Üzerine Bir Değerlendirme.
Şunu da hatırlatmak gerekir ki Ustad Ramazaninin bazı kitap ve makaleleri Arapça, Türkçe, Farsça, Malayi ve İngilizce gibi muhtelif dillere tercume edilmişlerdir. Ayetullah Ramazani Vıyanada bulunan İmam Ali camisinde üç senelik görevinden sonra 1 mayıs 2009 tarihinden itibaren Hamburgda bulunan ve Şia dünyasının yüksek mercliğnin avruıpa temslciliği sayılan İslam merkezinde başkan ve imam olarak dini ve kültürel faaliyetler yapmakla meşguldur.