اخبار
  BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM‘‘Böylece  sizi, insanlara  tanık olasınız ve  peygamber de  size tanık  olsun  diye, orta  bir ümmet  kıldık“  Bakara  143Kur’anı  Kerim‘in  ifade ettiği  üzere Yüce  Allah İslam  ümmetini  orta ( mutedil) ifrat ve  tefritten ari ve beri  bir  ümmet  kılmıştır. Kur’anın  mensuplarına   tavsiyesi aşırılıktan ve  gevşeklikten  kaçınmaktır. Çünkü  ifrat  ve  aşırlığın  tarihi  insanlık  tarihi  kadara eskiye   dayanmaktadır. Aşırılığın  rengi ve   niteliği  her  yere   ve  zamana  göre  farklılık  arzedebilir.  Milliyetçilik  kültüründe   ‘‘ Milli-  kavmi“   bir  renge  sahiptir. Dini  kültürde ise  “dini-mezhebi“  bir   renge  bürünür.  Halbuki aşırılık ve  fanatiklik  hiç  bir  dini   ve  mezhebi  öğretiyle  uyum  arzetmez.   Çoğu  zamanlar  aşırılık,  dini  tüm değerler ve  öğretilerle apaçık  bir  tezad  içerisindedir. Musbet  bir  milliyetçilik,  aşırılığı   yani   başka  kavim ve  milletlerin  tahkir,  ihanetini   veya etnik  temizliği  kabul  etmez. Ancak tarih  sürecinde  aşırılık ve   cehalet  hep  beraber  olagelmiştir.  Tabiri  caizse  ikiz  kardeş   olmuşlardır. Halbuki  Allah  peygamberleri  insanları   ilme, akla , marifete, irfan ve  burhana  davet etmek  için  göndermiştir. Dolayısıyla her  türlü  ifrat,  aşırılık,   fanatiklik veya  katı  ve  yüzeysel  dini  yorumlar ilahi  dinlerin  öğreti ve  prensipleriyle  asla   ve  kat’a  bağdaşmaz ve  örtüşmez. Öte  yandan  cehaletten  kaynaklanan   bu  eğilimler  yanlızca  geçmiş  asırlara   munhasır  eğilimler  değildir. İlmin ve  teknolojinin  bir  çok alanda  zirveye  tırmandığı ve   insanların ilminin  arttığı  günümüzde dahi  bir  çok  yerde  cehaletten  kaynaklanan  ve  aklın  karşıtı olan  bu aşırılık  ve  fanatizme  tanık  olmaktayız.   Bunun  için  tarih  boyunca farklı  dinlere,  düşüncelere  ve  bunların  mensuplarına  yönelik  zarar ve  ziyanın   dinlerin, düşüncelerin  ve  hareketlerin cahil, akılsız ve aşırı  unsurlarından   geldiğini  görüyoruz.  Bir   başka  ifadeyle   tarih  sürecinde  aşırılık ve  akla ve akılcvılığa  karşıtlık bir  çok  dinin sözde   dindarlarının en  büyük  sorunu  ola  gelmiştir.Kur’anı Kerim on dört asır  önce  Ehl-i  Kitaba, dini  konuda  aşırılık ve  gulati  yaklaşımlardan  kaçınmalarını  tavsiye   etmektedir.De  ki:  Ey  Kitap ehli! Haksız  yere  dininizde  aşırı  gitmeyizn, Önceden  sapmış  olan, birçoklarını da saptıran ve  doğru  yoldan  çıkmış  olan  bir   topluluğun  isteklerine  uymayın”  Maide 77

Bir yanıt yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment