Hamburg Islam Merkezi
Delicious facebook RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 73596
تاریخ انتشار : 4/25/2015 1:03:42 PM
تعداد بازدید : 715

İslamı Tanıma 141 (İslam ve İnsan Hakları 17)

Günümüz dünyasında insanlık toplumlarında bireylerin değer ve üstünlük ölçüsünün mal ve servet olduğu sıkça görülmektedir. Veya uygulamada güç, para ve servet değer ölçüsü olarak telakki edilir. İnsanlarda böyle bir yaklaşım vucuda getirmek gerek..

Tarih: 10.04.2015
Hatip: Hamburg İslam Merkezi Başkanı Ayetullah Ramazani


BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
Hamd Alemlerin Yüce Rabbi olan Allah’a olsun. Bizi doğru yola hidayet eden odur. Eğer O’nun hidayeti olmasaydı doğru yola gelmiyecektik. Ona iman ediyoruz. Ona güveniyoruz, Ona tevekkül ediyoruz, Ona ibadet ediyor ve Ondan yardım ve medet talebinde bulunuyoruz. Salat ve selam ise kalblerimizin mahbubu, nefislerimizin  munisi, günahlarımızın şefaatçısı ve hastalıklarımızın tabibi sevgili Peygamberimiz Hatemul Enbiya,  Rahmetenlilalemin Hz. Muhammed Mustafa ile risaletinin ve ilminin varisi ve sünnetinin muhafızı olan mutahhar Ehl-i Beyti ile   mucadele ve dava arakadaşlarından seçkin Ashabının üzerine olsun. Allah’ın rahmeti ve bereketi ise tüm müslümanların ve bilhassa burada hazır bulunan muhterem bacılar ve değerli kardeşlerin üzerine olsun.

 Başta kendi nefsim olmak üzere hepinizi İlahi takvaya, Allah’ın emirlerine sarılmaya ve yasaklarından ise kaçınmaya davet ediyorum. Takva en iyi azık  cennetin anahtarı ve cehennem  ateşine  karşı  ise  koruyucu  siperdir

İnsan  hakları  evrensel  beyannamesinin insanın  tüm  boyutlarını  göz  önüne  alıp almadığı  yönündeki  soruya   cevabımız  şudur.  Bu  soruya  cevap  vermeden  önce  bu  beyannamenin  tüm  maddelerinin  el elınıp  incelenmesi  gerek. Böyle  bir  dakik   inceleme ve  analiz bu  beyanname  hakkında  daha  ince ve  isabetli  bir  kanaat  beyan  etmemize  yardımcı  olur.  Birinci  madde hakkında  biz  bir   tahlil ve  izahatta  bulunduk. Şimdi  bu  beyannamenin  ikinci  maddesini  ele  alacağız.  İkinci  madde  şöyle  diyor:

Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir akide, milli veya ictimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin işbu Beyanname’de ilan olunan tekmil haklardan ve bütün hürriyetlerden istifade edebilir.

Bundan başka, bağımsız memleket uyruğu olsun, vesayet altında bulunan, gayri muhtar veya sair bir egemenlik kayıtlamasına tabi ülke uyruğu olsun, bir şahıs hakkında, uyruğu bulunduğu memleket veya ülkenin siyasi, hukuki veya milletlerarası statüsü bakımından hiçbir ayrılık gözetilmeyecektir

Bu maddede  her türlü   ayrımcılık  kesin  bir  dil  ile  reddedilmiştir. Ancak  böylesi  bir  maddenin kanun  maddesi  olmaktan  ziyade  bir  slogana  benzediği  görülmektedir. Çünkü  kanun  maddesinde  hiç  bir  ibhama  yer  vermeyecek şekilde genel  ifadelerden   sakınmak  gerek. Ayrıca akli  yorum ve  izaha  açık  olmalı.  Bu  kanun  maddesinde  sosyal ve  tabii  kanunlar   birlikte  zikredilmiştir.  Halbuki  tabii  hukuk  insanın hilkatı  ve  varlığıyla  irtibatlıdır.   Toplumsal hukuki  boyut  ise    insan hakkındaki maarig (bilgilenme) ve  değerleri  tanıma  boyutuyla  ilgilidir. İnsan  haklarını   kapsamlı bir  şekilde  el alıp  incelemek için  bu  tür genel ifadeler  kullanmak  pek  makbul  değildir.

Bu  madde  ile  ilgili    bir  kaç  noktaya   değinmek  lazım  şöyle  ki:
1-Hucurat  suresinin 13  ayeti  uyarınca  “Ey  İnsanlar!  Sizleri  bir  erkek ve  kadından  yaratttık birbirlerinizle  tanışmanız ( resmen birbirlerinizi  kabul etmeniz)  için sizleri  kavim ve  kabilelere  ayırdık. Allah  nezdinde  en  üstün ve  saygın  olanınız en  takvalı  olanınızdır Allah  alim ve  herşeyden  haberdardır.”  Allah  hilkatte  kadın erkek  arasında  insan olmaları  hasebiyle  hiç  bir  ayrıcalığa  yer  vermeden  onları  yaratmıştır. Kadın ve erkekten  türeyen ve  fazlalaşan  insan nesli zaman, mekan, iklim ve  coğrafik  şartların  değişmesiyle farklı şekiler, renkler ve  diler  kazanmışlardır.

Tabii  olarak  hiç  bir  insan  için  bir  ayrıcalığın söz  konusu  olmadığı  apaçıktır. İnsanların  üstünlüğü  ve  ayrıaclığı  kazanımları ve  insani  değer ve erdemlere  bağlılığı oranındandır.  Ancak  erdemli  olsun veya  olmasın  insan  olmaları  hasebiyle insani  hukuk herkes  için  geçerli  olmalı ve  herkesin  insani  haklarına  saygı  gösterilmeli.  Ayet ve  rivayetlerde  bu  hususa gereğiyle  teveccüh edilmiştir. Nitekim  Kur’anı  Kerimde  şöyle  deniliyor: “ Ustün  olanınız  takvalı, faziletli  olanınızdır”  Sevgili  Peygamberimizin  konuyla ilgili  olarak  hadislerinde  ise  şöyle  denilmektedir:    “Arabın  acemden ve  beyazın siyahtan  bir  üstünlüğü  yoktur. Üstünlük ancak  takva  iledir..”

2-Günümüz  dünyasında  insanlık toplumlarında    bireylerin  değer ve  üstünlük ölçüsünün  mal ve  servet olduğu  sıkça  görülmektedir.  Veya  uygulamada güç,  para  ve servet  değer  ölçüsü olarak telakki edilir.  İnsanlarda   böyle  bir  yaklaşım vucuda  getirmek  gerek..  İmam  Ali  Hazretleri  konuyla  ilgili  olarak  Nehc-ul  Belağede  şöyle  buyurmaktadır.  “ Ey  İbni  Abbas! Allaha  yemin ederimki  bu  yamalı  sandal  sizleri  yönetmekten  bana  daha   sevimlidir. Meğer  bir  hakkı  ikame  edeyim veya  bir   batılı  ortadan  kaldırayım  diye   sizlere  baş  olmayı  kabul ettim.”   Nehc-ul  Belağe 33. Hutbe. Bir  çoğunun  gönül  bağladığı  dünya  hakkında İmamın söylediği  çok  söz  vardır.  Tabiki  burada    İmam  Hazretlerinin dünya  ile  ilgili  söylediklerine  detaylıca  girmeyeceğiz  ancak  bu kadarını  söyleriz  ki.

Servet sahibi  olanlar,  hiç  bir  zaman  dünyanın  tüm servetine  sahip  olmazlar ve  dünyanın  kudret ve  gücüne  de  sahip  olan  hiç  bir  zaman  dünyanın    tüm  güç  ve  iktidarını  ele  geçiremez. İmam  dünya  servet ve  mülküne  karşı  hiç  bir  ilgi  ve taallukunun   olmadığını ve  hiç  bir  şekilde  dünyalığı  sevmediğini  şu  cümleleriyle  ifade etmektedir:

Ben  dünyayı  bana  hiç  bir  şekilde  dönmeyecek  şekilde  boşamışımdır.

3-İslam açısından  seçim yapma  hakkı  insana  verilmiştir. O  istediği her   (meşru) işi yapabilir. İstediği  her  yerde  yaşayabilir.  Her  yerde  kendi  toplumsal ve  sosyal  haklarını  savunabilir ve  kendi  görüş  ve  düşüncelerini  dile  getirebilir. Ancak  bu  meyanda  İslamın  üzerinde  önemle  durduğu  bir  husus  vardır  oda  şudur. İnsan oğlu  şartlar  ne  olursa  olsun ve  hayatın  hiç  bir   merhale ve  aşamasında  kendi  özgürlüğünü, onurunu  ve  insani  konumunu  ve  kimliğini  elden vermemeli  ve  zedeletmemelidir. Kendi  insani  ve  manevi  huviyetini  korumaya  azami çaba  ve  gayret  sarfetmelidir. Allah’ın  kanununu kabul etmeli ona     bağlılık ve  inkiyad   göstermeli ve Allah’tan  başka  hiç  kimsenin  kulu  ve  kölesi  olmamalıdır. Bu  üzerinde  önemle ve titizlikle  durulması  gereken  bir  husustur. Kişi  kendi  insani  ve  hakiki  kimliğini  korumak  şartıyla istediği  her  yerde  yaşayıp  sosyal   haklarından  yararlanabilir. Sosyal  veya  toplumsal  haklar  denildiğinde siyasi,  ekonomik,  kültürel, dini ve  ahlaki   tüm  boyutları  kuşatmaktadır.
 

4-Tabiki  insanlar  istediği  yerlerde  yaşamak  için  seçim ve  tercih  yapma  hakkına  sahip   bulunmaktalar.  Ancak  İslam  tüm  insanlara  yaşadıkları  yer   konusunda  şu  tavsiyede  bulunmaktadır: Kişi  yaratılış  amacı ve  maksadına  dikkatle  yaşam  için   seçeceği  yerde  dini, ahlaki ve  manevi değerlerinin  zarar  görmemesine   azami   dikkat  göstermeli. Aksi  takdirde  dini ve  manevi  kimliğinin  zarar  göreceği  ve  bu  zararlara  karşı  sahsını ve  ailesini  savunacak ve  koruyacak  imkanlara  sahip  olmadığı ve  tamamen  dini ve  insani  kimliğinden kopup  asimile  olacağı  bir   bir  yerde  yaşarsa,  bu durumda  İslam o  kimsenin  başka  bir  yere, zani  dinini ve  insani  ahlaki değerlerini   rahatlıkla  yağıyabilecğı ve  kimliğini  koruyabileceği  bir  yere   hicret etmesini  emreder. “Meğer  yeryüzü  geniş değilmidir  hicret  edin” Zaten  hicretin amacı  kişinin  kendi  kimliğini ve  imani ahlaki ve  manevi  değerlerini  muhafaza etmek ve  etrafa yaymaktır.

Vesselamu aleykum wa  rahmatullahi wa  barakatuhنظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :